Ortak Yazılı Sınavlar 7. Sınıf 1. Dönem Türkçe Dersi Konu Soru Dağılım Tablosu

Ortak Yazılı Sınavlar 7. Sınıf 1. Dönem Türkçe Dersi Konu Soru Dağılım Tablosu

2023-2024 eğitim öğretim yılı Ortak Yazılı Sınavlar 7. Sınıf Türkçe Dersi Konu Soru Dağılım Tablosu yayımlandı.

Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği’nde yayımlanan karara göre ülke, il, ilçe ve okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlar, sınıf veya alan zümreleri ve ölçme değerlendirme merkezi müdürlüklerince hazırlanacak konu soru dağılım tabloları çerçevesinde uygulanacak.

Aşağıda il/ilçe ve okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlara yönelik senaryo ve konu soru dağılım tablosunu görebilirsiniz.

Ortak Yazılı Sınavlar 7. Sınıf Türkçe Dersi Konu Soru Dağılım Tablosu

1. Sınav 2. Sınav
Öğrenme Alanı Alt Öğrenme Alanı Kazanımlar İl/İlçe Genelinde Yapılacak Ortak Sınav Okul Genelinde Yapılacak Ortak Sınav (1. Senaryo) Okul Genelinde Yapılacak Ortak Sınav (2. Senaryo) İl/İlçe Genelinde Yapılacak Ortak Sınav Okul Genelinde Yapılacak Ortak Sınav (1. Senaryo) Okul Genelinde Yapılacak Ortak Sınav (2. Senaryo)
1. DİNLEME/ İZLEME
Alt öğrenme alanı yok.
T.7.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. Öğrencilerin kelime anlamlarına yönelik tahminleri ile sözlük anlamlarını karşılaştırmaları sağlanır. * * * * * *
T.7.1.3. Dinlediklerini/izlediklerini özetler. * * *
T.7.1.4. Dinledikleri/izlediklerine yönelik soruları cevaplar. * * * * * *
T.7.1.5. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler. * * *
T.7.1.6. Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu belirler. * * *
T.7.1.7. Dinlediklerine/izlediklerine yönelik farklı başlıklar önerir. * * * * * *
T.7.1.11.Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili görüşlerini bildirir. * * *
T.7.1.13. Dinleme stratejilerini uygular.Empati kurarak,katılımlı, katılımsız, not alarak dinleme gibi yöntem ve teknikleri uygulamaları sağlanır. * * * * * *
2. KONUŞMA
Alt öğrenme alanı yok.
T.7.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar. Öğrencilerin düşüncelerini mantıksal bir bütünlük içinde sunmaları, görsel, işitsel vb. destekleyici materyaller kullanarak sunu hazırlamaları sağlanır. * * * * * *
T.7.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar. * * * * * *
T.7.2.3. Konuşma stratejilerini uygular.
Katılımlı, yaratıcı, güdümlü, empati kurma, tartışma ve eleştirel konuşma gibi yöntem ve tekniklerinin kullanılması sağlanır.
* * * * * *
T.7.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır. * * *
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. * * *
T.7.2.6. Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.Oysaki, başka bir deyişle, özellikle, ilk olarak ve son olarak ifadelerini kullanmaları sağlanır. * * *
3. OKUMA
Akıcı Okuma
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. * * * * * *
T.7.3.2. Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur. Öğrencilerin seviyelerine uygun, edebî değeri olan şiirleri ve kısa yazıları türünün özelliğine göre okumaları ve ezberlemeleri sağlanır. * * * * * *
T.7.3.4. Okuma stratejilerini kullanır. Göz atarak, özetleyerek, not alarak, işaretleyerek ve tartışarak okuma gibi yöntem ve teknikleri kullanmaları sağlanır. * * *
Söz Varlığı
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. a) Öğrencilerin tahmin ettikleri kelime ve kelime gruplarını öğrenmek için sözlük, atasözleri ve deyimler sözlüğü vb. araçları kullanmaları sağlanır. b) Öğrencinin öğrendiği kelime ve kelime gruplarından sözlük oluşturması teşvik edilir. 2 1 1 1
T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Kişileştirme (teşhis), konuşturma (intak), karşıtlık (tezat) ve abartma (mübalağa) söz sanatları verilir. 1 1 1
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. a) Fiil çekim ekleri (kip ve kişi ekleri) üzerinde durulur. b) Fiillerde anlam kayması konusu üzerinde durulur. 2 1 1 1
T.7.3.10. Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. İş (kılış), oluş ve durum fiillerinin anlam özellikleri üzerinde durulur. 2 1 1 1
T.7.3.13. Anlatım bozukluklarını tespit eder.
Anlam yönünden anlatım bozuklukları üzerinde durulur.
1 1
T.7.3.14. Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder.
T.7.3.15. Okuduklarını özetler.
Anlama
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 1 1
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 1
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 1
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. Metin içi ve metin dışı anlam ilişkileri kurulur. 2 1 1 1
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar. 1
T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. Olay örgüsü, mekân, zaman, şahıs ve varlık kadrosu, anlatıcı üzerinde durulur. 1 1 1 1
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar.
a) Yazarın olaylara bakış açısının tespit edilmesi sağlanır.
b) Metindeki öznel ve nesnel yaklaşımların tespit edilmesi sağlanır.
c) Metindeki örnek ve ayrıntılara atıf yapılması sağlanır.
1 1 1
T.7.3.23. Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 1
T.7.3.24. Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir.
T.7.3.25. Metinler arasında karşılaştırma yapar.
Bakış açısı ve mesajlar karşılaştırılır.
1 1
T.7.3.27. Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar.
Altını çizmenin, koyu veya italik yazmanın, renklendirmenin, farklı punto veya font kullanmanın işlevi vurgulanır.
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metinlerdeki neden-sonuç, amaç-sonuç, koşul, karşılaştırma, benzetme, örneklendirme, duygu belirten ifadeler ve abartma üzerinde durulur. 1 1 1 1
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. a) Söyleşi, biyografi, otobiyografi, günlük türleri üzerinde durulur. b) Metin türlerine ilişkin ayrıntılı bilgi verilmemelidir. 1 1
T.7.3.31. Medya metinlerini değerlendirir.
İnternet, sinema ve televizyonun verdiği iletileri değerlendirmeleri sağlanır.
T.7.3.32. Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır.
T.7.3.33. Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular.
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1
T.7.3.36. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1
T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1
T.7.3.38. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar.
Talimatnamelerin okunması sağlanır.
4. YAZMA
Alt öğrenme alanı yok.
T.7.4.1. Şiir yazar.
T.7.4.2. Bilgilendirici metin yazar.
a) Öğrencilerin giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinde yazacaklarını belirleyerek bir metin taslağı oluşturmaları, düşünceyi geliştirme yollarını kullanmaları, yazılı ve çoklu medya kaynaklarından görüşlerini destekleyecek kanıtlar sunmaları sağlanır.
b) Öğrenciler günlük hayattan örnekler vermeye teşvik edilir.
1
T.7.4.3. Hikâye edici metin yazar.
T.7.4.4. Yazma stratejilerini uygular. Not alma, özet çıkarma, serbest, kontrollü, kelime ve kavram havuzundan seçerek yazma, bir metinden
hareketle yazma ve duyulardan hareketle yazma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır.
1 1
T.7.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar.
T.7.4.12. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1
T.7.4.14. Araştırmalarının sonuçlarını yazılı olarak sunar.
a) Öğrencilerin taslak hazırlamaları, taslaklarında giriş, gelişme, sonuç bölümlerine yer vermeleri sağlanır.
b) Kaynak gösterme hakkında bilgi verilir.
T.7.4.15. Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.
Oysaki, başka bir deyişle, özellikle, ilk olarak ve son olarak ifadelerini kullanmaları sağlanır.
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler.
a) Anlama dayalı anlatım bozuklukları bakımından yazdıklarını gözden geçirmesi ve düzeltmesi sağlanır.
b) Metinde yer alan yazım ve noktalama kuralları ile sınırlı tutulur.
T.7.4.17. Yazdıklarını paylaşır.

* İl/ilçe ve okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavın kapsamında dinleme/izleme, konuşma alanları ve okumanın alt öğrenme alanı olan akıcı okumayla ilgili kazanımlardan soru sayısı belirtilmemiştir. Çünkü bu öğrenme alanlarıyla ilgili kazanımlar, MEB Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği gereği eğitim kurumu sınıf /alan zümreleri tarafından hazırlanacak uygulama sınavlarına yöneliktir.

• İl/İlçe genelinde yapılacak ortak sınavlarda çoktan seçmeli sorular üzerinden, 20 soru göz önünde bulundurularak planlama yapılmıştır.

• Okul genelinde yapılacak sınavlarda açık uçlu sorular sorulacağı göz önünde bulundurularak örnek senaryolar tabloda gösterilmiştir.

ORTAK YAZILI SINAVLAR NEDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilerin ilerlemesini izlemek, müfredatın tutarlı bir şekilde işlenmesini sağlamak ve uygulama konsantrasyonu oluşturmak amacıyla bu yıl ilk defa ortaokul 6. sınıf düzeyinde “Türkçe” ve “matematik” dersleri ile lise 9. sınıf düzeyinde “Türk dili ve edebiyatı” ve “matematik” derslerinin ikinci yazılı sınavlarını “ülke genelinde ortak sınav” olarak planlama kararı aldı.

DİĞER SINIFLAR İÇİN ORTAK SINAV SEÇENEĞİ VAR MI?

Bu yıl, ortaokul 6. sınıf ve lise 9. sınıflar dışındaki diğer sınıf seviyelerinde ülke genelinde ortak sınav uygulaması bulunmayacak.

7., 8., 10., 11. ve 12. sınıflar için  il veya ilçe düzeyinde sınavlar gerçekleştirilecektir.

SINAVLARIN TARİHLERİ NE ZAMAN?

Ülke genelindeki ilk sınav, 6. sınıf öğrencileri için 26 Aralık 2023 tarihinde, 9. sınıf öğrencileri için ise 27 Aralık 2023 tarihinde düzenlenecektir.

ÖRNEK SORU KİTAPÇIKLARI YAYIMLANDI

Bakanlık bu kez, okullarda öğretmenler tarafından uygulanacak ortak yazılı sınav ve birden fazla şubede okutulmadığı için ortak yapılamayacak sınavlara yönelik daha önce yayımlanan konu soru dağılım tablolarına uygun örnek soru kitapçıkları ve açıklamaları yayımladı.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.