Ortak Yazılı Sınavlar 8. Sınıf 1. Dönem Türkçe Dersi Konu Soru Dağılım Tablosu

  Ortak Yazılı Sınavlar 8. Sınıf 1. Dönem Türkçe Dersi Konu Soru Dağılım Tablosu

  2023-2024 eğitim öğretim yılı Ortak Yazılı Sınavlar 8. Sınıf Türkçe Dersi Konu Soru Dağılım Tablosu yayımlandı.

  Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği’nde yayımlanan karara göre ülke, il, ilçe ve okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlar, sınıf veya alan zümreleri ve ölçme değerlendirme merkezi müdürlüklerince hazırlanacak konu soru dağılım tabloları çerçevesinde uygulanacak.

  Aşağıda il/ilçe ve okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlara yönelik senaryo ve konu soru dağılım tablosunu görebilirsiniz.

  Ortak Yazılı Sınavlar 8. Sınıf Türkçe Dersi Konu Soru Dağılım Tablosu

  1. Sınav2. Sınav
  Öğrenme AlanıAlt Öğrenme AlanıKazanımlarİl/İlçe Genelinde Yapılacak Ortak SınavOkul Genelinde Yapılacak Ortak Sınav (1. Senaryo)Okul Genelinde Yapılacak Ortak Sınav (2. Senaryo)İl/İlçe Genelinde Yapılacak Ortak SınavOkul Genelinde Yapılacak Ortak Sınav (1. Senaryo)Okul Genelinde Yapılacak Ortak Sınav (2. Senaryo)
  1. DİNLEME / İZLEME
  Alt öğrenme alanı yok.
  T.8.1.1. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.******
  T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. Öğrencilerin kelime anlamlarına yönelik tahminleri ile sözlük anlamlarını karşılaştırmaları sağlanır.******
  T.8.1.3. Dinlediklerini/izlediklerini özetler.******
  T.8.1.4. Dinledikleri/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.******
  T.8.1.5. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu tespit eder.******
  T.8.1.6. Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu tespit eder.******
  T.8.1.7. Dinlediklerine/izlediklerine yönelik farklı başlıklar önerir.***
  T.8.1.8. Dinlediği/izlediği hikâye edici metinleri canlandırır.******
  T.8.1.9. Dinlediklerinde/izlediklerinde tutarlılığı sorgular.***
  T.8.1.10. Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili görüşlerini bildirir.******
  T.8.1.11. Dinledikleri/izledikleri medya metinlerini değerlendirir. Medya metinlerinin amacını ve kaynağını sorgulamaları sağlanır.***
  T.8.1.12. Dinlediklerinde/izlediklerinde başvurulan düşünceyi geliştirme yollarını tespit eder.
  Düşünceyi geliştirme yollarından örneklendirme, tanık gösterme ve sayısal verilerden yararlanma belirlenir.
  ***
  T.8.1.14. Dinleme stratejilerini uygular. Seçici, yaratıcı, eleştirel, empati kurarak, not alarak dinleme gibi yöntem ve teknikleri uygulamaları sağlanır.******
  Alt öğrenme alanı yok.
  T.8.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar.
  a) Öğrencilerin düşüncelerini mantıksal bir bütünlük içinde sunmaları, görsel, işitsel vb. destekleyici materyaller kullanmaları, sunu hazırlamaları sağlanır.
  b)Öğrenciler araştırma sonuçlarını sempozyum, panel, forum vb. ortamlarda sunmaya teşvik edilir.
  ******
  2. KONUŞMA
  T.8.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.******
  T.8.2.3. Konuşma stratejilerini uygular. Yaratıcı, güdümlü, empati kurma, tartışma, ikna etme ve eleştirel konuşma gibi yöntem ve tekniklerinin
  kullanılması sağlanır.
  ******
  T.8.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.******
  T.8.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.
  T.8.2.6. Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.******
  T.8.2.7. Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.***
  3. OKUMA
  Akıcı Okuma
  T.8.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.******
  T.8.3.2. Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur. Öğrencilerin seviyelerine uygun, edebî değeri olan şiirleri ve kısa yazıları türünün özelliğine göre okumaları ve ezberlemeleri sağlanır.******
  T.8.3.4. Okuma stratejilerini kullanır. Göz atarak, özetleyerek, not alarak, tartışarak ve eleştirerek okuma gibi yöntem ve teknikleri kullanmaları sağlanır.******
  Söz Varlığı
  T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. a) Öğrencilerin tahmin ettikleri kelime ve kelime gruplarını öğrenmek için sözlük, atasözleri ve deyimler sözlüğü vb. araçları kullanmaları sağlanır.
  b) Öğrencinin öğrendiği kelime ve kelime gruplarından sözlük oluşturması teşvik edilir.
  211111
  T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler.11
  T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder.
  Benzetme (teşbih), kişileştirme (teşhis), konuşturma (intak) ve karşıtlık (tezat), abartma (mübalağa) söz sanatlarının belirlenmesi sağlanır.
  11
  T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. Fiilimsilerin türleri fark ettirilir. Ekler ezberletilmez.211111
  T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir.
  Oysaki, başka bir deyişle, özellikle, kısaca, böylece, ilk olarak ve son olarak ifadeleri üzerinde durulur.
  1
  T.8.3.11. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. (Öyküleme)1
  Anlama
  T.8.3.12. Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder.
  T.8.3.13. Okuduklarını özetler.
  T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. Metin içi ve metin dışı anlam ilişkisi kurulur.2111
  T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar.
  T.8.3.16. Metnin konusunu belirler.11
  T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.2111
  T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler.11
  T.8.3.19. Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler.111
  T.8.3.20.Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler.
  Olay örgüsü, mekân, zaman, şahıs ve varlık kadrosu, anlatıcı üzerinde durulur.
  2
  T.8.3.21. Metnin içeriğini yorumlar.
  a) Yazarın olaylara bakış açısının tespit edilmesi sağlanır.
  b) Metindeki öznel ve nesnel yaklaşımların tespit edilmesi sağlanır.
  c) Metindeki örnek ve ayrıntılara atıf yapılması sağlanır.
  21
  T.8.3.23. Metinler arasında karşılaştırma yapar.
  Aynı metnin çeviri, farklı baskı vb. özellikleri itibarıyla karşılaştırılması sağlanır.
  T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
  Neden-sonuç, amaç-sonuç, koşul, karşılaştırma, benzetme, örneklendirme, abartma, nesnel, öznel ve duygu belirten ifadeler üzerinde durulur.
  211
  T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder.
  a) Fıkra (köşe yazısı), makale, deneme, roman, destan türleri üzerinde durulur.
  b) Metin türlerine ilişkin ayrıntılı bilgi verilmemelidir.
  11
  T.8.3.27. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.1
  T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.11
  T.8.3.33. Edebî eserin yazılı metni ile medya sunumunu karşılaştırır.
  Kahramanlar, mekân, zaman ve olay yönünden karşılaştırılması sağlanır.
  T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler.1
  T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar.1
  4. YAZMA
  Alt öğrenme alanı yok.
  T.8.4.1. Şiir yazar.
  T.8.4.2. Bilgilendirici metin yazar.
  a) Öğrencilerin belirledikleri bir konu ve ana fikir etrafında giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşan bir metin taslağı oluşturmaları, gelişme bölümünde düşünceyi geliştirme yollarını kullanarak görüşlerini ifade etmeleri, görüşlerini destekleyecek kanıtlar sunmaları, sonuç bölümünde ise görüşlerini sonuca bağlamaları sağlanır.
  b) Öğrenciler günlük hayattan örnekler vermeye teşvik edilir.
  T.8.4.3. Hikâye edici metin yazar. a) Öğrencilerin anlatımın türü ve konusuna göre gerçekçi veya hayalî ögeleri tasarlamaları, uyumlu bir
  zaman ve mekân kurgusu yapmaları, serim, düğüm ve çözüm bölümlerine yer vermeleri sağlanır.
  b) Öğrenciler yazım kılavuzundan yaralanmaya, günlük hayattan örnekler vermeye yönlendirilir.
  11
  T.8.4.4. Yazma stratejilerini uygular.
  Not alma, özet çıkarma, eleştirel, yaratıcı, serbest, kelime ve kavram havuzundan seçerek yazma, bir metinden ve duyulardan hareketle yazma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır.
  1
  T.8.4.5. Anlatımı desteklemek için grafik ve tablo kullanır.
  T.8.4.7. Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır.
  T.8.4.9. Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır.
  T.8.4.12. Kısa metinler yazar. Haber metni, günlük ve anı yazmaya teşvik edilir.11
  T.8.4.13. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.
  T.8.4.14. Araştırmalarının sonuçlarını yazılı olarak sunar.
  a) Öğrencilerin taslak hazırlamaları, taslaklarında giriş, gelişme, sonuç bölümlerine yer vermeleri sağlanır.
  b) Kaynak gösterme hakkında bilgi verilir.
  T.8.4.15. Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.
  Oysaki, başka bir deyişle, özellikle, ilk olarak ve son olarak ifadelerinin kullanılması sağlanır.
  T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. a) Dil bilgisine dayalı anlatım bozuklukları bakımından yazdıklarını gözden geçirmesi ve düzeltmesi
  sağlanır.
  b) Metinde yer alan yazım ve noktalama kuralları ile sınırlı tutulur.
  11
  T.8.4.17. Yazdıklarını paylaşır. Öğrenciler yazdıklarını sınıf ve okul panosu ile sosyal medya ortamlarında paylaşmaya, şiir ve kompozisyon
  yarışmalarına katılmaya teşvik edilir.
  T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder.11
  T.8.4.19. Cümle türlerini tanır.
  Kavramsal tanımlamalara girilmez.
  111
  T.8.4.20. Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar.
  Kavram tanımlarına girilmeden anlamsal farklılıklara değinilir.
  111

  * İl/ilçe ve okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavın kapsamında dinleme/izleme, konuşma alanları ve okumanın alt öğrenme alanı olan akıcı okumayla ilgili kazanımlardan soru sayısı belirtilmemiştir. Çünkü bu öğrenme alanlarıyla ilgili kazanımlar, MEB Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği gereği eğitim kurumu sınıf /alan zümreleri tarafından hazırlanacak uygulama sınavlarına yöneliktir.

  • İl/İlçe genelinde yapılacak ortak sınavlarda çoktan seçmeli sorular üzerinden, 20 soru göz önünde bulundurularak planlama yapılmıştır.

  • Okul genelinde yapılacak sınavlarda açık uçlu sorular sorulacağı göz önünde bulundurularak örnek senaryolar tabloda gösterilmiştir.

  ORTAK YAZILI SINAVLAR NEDİR?

  Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilerin ilerlemesini izlemek, müfredatın tutarlı bir şekilde işlenmesini sağlamak ve uygulama konsantrasyonu oluşturmak amacıyla bu yıl ilk defa ortaokul 6. sınıf düzeyinde “Türkçe” ve “matematik” dersleri ile lise 9. sınıf düzeyinde “Türk dili ve edebiyatı” ve “matematik” derslerinin ikinci yazılı sınavlarını “ülke genelinde ortak sınav” olarak planlama kararı aldı.

  DİĞER SINIFLAR İÇİN ORTAK SINAV SEÇENEĞİ VAR MI?

  Bu yıl, ortaokul 6. sınıf ve lise 9. sınıflar dışındaki diğer sınıf seviyelerinde ülke genelinde ortak sınav uygulaması bulunmayacak.

  7., 8., 10., 11. ve 12. sınıflar için  il veya ilçe düzeyinde sınavlar gerçekleştirilecektir.

  SINAVLARIN TARİHLERİ NE ZAMAN?

  Ülke genelindeki ilk sınav, 6. sınıf öğrencileri için 26 Aralık 2023 tarihinde, 9. sınıf öğrencileri için ise 27 Aralık 2023 tarihinde düzenlenecektir.

  ÖRNEK SORU KİTAPÇIKLARI YAYIMLANDI

  Bakanlık bu kez, okullarda öğretmenler tarafından uygulanacak ortak yazılı sınav ve birden fazla şubede okutulmadığı için ortak yapılamayacak sınavlara yönelik daha önce yayımlanan konu soru dağılım tablolarına uygun örnek soru kitapçıkları ve açıklamaları yayımladı.

  BİR YORUM YAZIN

  ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

  Henüz yorum yapılmamış.